20 Април
София 13 С
Ако го няма при нас, значи не се е случило

САМО В MEDIAMALL: Правителството в оставка се забърза да променя Закона за лечебните заведения

01/04/2024 09:19
mediamall правителството оставка забърза променя закона лечебните заведения
Предвижда се в срок до май 2024 г. Министерският съвет по предложение на министъра на здравеопазването да утвърди актуализирана Национална здравна карта

В последните си дни на управление, правителството в оставка реши да променя Закона за лечебните заведения. Мотивите са, че със законопроекта се предлага да бъде наложен мораториум върху създаването на нови лечебни заведения. За болнична помощ и комплексни онкологични центрове. Както и разрешаването на нови медицински дейности на лечебни заведения за болнична помощ. И комплексните онкологични центрове до утвърждаването на актуализирана Национална здравна карта. Предвижда се в срок до май 2024 г. Министерският съвет по предложение на министъра на здравеопазването да утвърди актуализирана Национална здравна карта. Регламентират се изрично и хипотезите, при които Националната здравна карта следва да се актуализира.

Националната здравна карта е инструмент, чрез който се определят и планират потребностите на населението. От достъпна извънболнична и болнична медицинска помощ на териториален принцип. В тази връзка Националната здравна карта се изработва въз основа на областни здравни карти. По определена процедура, регламентирана в Закона за лечебните заведения.

Понастоящем е в сила Националната здравна карта (НЗК), утвърдена с Решение № 361 на Министерския съвет от 29 май 2018 г. Законът за лечебните заведения предвижда НЗК да се актуализира при необходимост. Като актуализация на действащата от 2018 г. НЗК не е извършвана.

В чл. 34, ал. 2 от Закона за лечебните заведения се предвижда НЗК да се актуализира при необходимост в случаите, определени в методиката, по която се изработват областните здравни карти и която се утвърждава от министъра на здравеопазването. Методиката определя образеца на областните здравни карти и реда за тяхното изработване, тя е вътрешноведомствен акт, свързан с изработването на конкретната НЗК, а не нормативен акт, поради което не следва да включва в обхвата си и основанията за актуализацията на НЗК.

Регламентацията на случаите, в които се актуализира НЗК, следва да е на законово ниво. В тази връзка е предложено изменение на чл. 34, ал. 2 от Закона за лечебните заведения, като са определени изчерпателно случаите, в които НЗК подлежи на актуализация.

Единият от случаите, при които се предвижда необходимост от актуализация на НЗК, са значителни промени в здравно-демографската структура на населението на определена територия от страната или на цялата страна. Това е свързано с обстоятелството, че данните за демографската структура на населението и свързаните с нея заболеваемост по групи заболявания и по възраст и хоспитализирана заболеваемост на територията на областта са част от съдържанието на областните здравни карти, въз основа на които се определят потребностите в НЗК. Спрямо 2018 г. населението на страната е намаляло с повече от  9%, което представлява над 600 000 души.

Друга съществена част от НЗК е броят на съществуващите легла за болнично лечение и осъществяваните медицински дейности по видове и разпределението им по лечебни заведения и по нива на компетентност на съответните структури. По тази причина съществените промени в структурата на системата на болничната помощ, които водят до намаляване или до увеличаване броя на леглата за болнично лечение, съответно под или над определените с НЗК потребности от легла за болнично лечение и медицински дейности по видове и нива на компетентност, също могат да бъдат причина за актуализация на НЗК.

От съществено значение за осигуряване на потребностите на населението от медицинска помощ е и внедряването на високоспециализирани медицински дейности, свързани с въвеждане на нови здравни технологии. Медицинската наука и практика е динамично развиваща се област от обществения живот, в която новите технологии, свързани най-вече с електронизация, намират все по-значимо място. По тази причина осигуряването на достъп на населението до тях е от първостепенно значение за гарантиране на диагностика и лечение с най-съвременни методи, които са по-щадящи, прецизни и резултатни. С оглед на това въвеждането в практиката на една високотехнологична медицинска дейност е основание за актуализация на НЗК именно с цел осигуряване на достъпност на населението до нея.

С промяна в Закона за лечебните заведения през 2019 г. бяха утвърдени процедурите по чл. 37а и 37б, касаещи съответно създаването на нови лечебни заведения за болнична помощ и комплексни онкологични центрове и разрешаване извършването на нови медицински дейности от лечебните заведения за болнична помощ и комплексни онкологични центрове (КОЦ) въз основа на потребностите на населението от медицинска помощ съгласно НЗК.

В периода от 2019 г. до момента са издадени решения на Министерския съвет за одобряване създаването на 6 лечебни заведения за болнична помощ, както и 130 заповеди на министъра на здравеопазването по реда на чл. 37б от Закона за лечебните заведения за разрешаване на нови медицински дейности в лечебните заведения за болнична помощ и комплексните онкологични центрове.

Действащата към настоящия момент НЗК е утвърдена през 2018 г., като от нейното утвърждаване са минали повече от 5 години, през които в здравно-демографския профил на страната и в здравната система са настъпили много промени, поради което тя не отразява актуалното състояние на системата и потребностите на населението, съответно тя не може да изпълнява своето предназначение във връзка с прилагането на разпоредбите на чл. 37а и 37б от Закона за лечебните заведения. Това обстоятелство изисква актуализация на НЗК в неотложен порядък.

Още новини четете в категория Новини
Не пропускайте - последвайте ни в Google News и Telegram!
Алармирайте ни - Mediamall

Коментирай

(няма да бъде публично показан)