17 Април
София 12.5 С
Ако го няма при нас, значи не се е случило

САМО В MEDIAMALL: Ще плащаме милиони за неуспешните дела на КОНПИ

28/02/2024 21:58
mediamall плащаме милиони неуспешните дела конпи
Показателни са примерите с някои дела на българи в Европейският съд по правата на човека

Правителството внесе законопроект, с който се дава възможност гражданите да търсят отговорност от държавата и общините за неуспешните дела на КОНПИ. С § 60 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията (ЗПК) бяха направени промени в Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ). Те имаха за цел да синхронизират разпоредбите на двата закона. Направените в чл. 2 и 2а от ЗОДОВ промени обаче оставят извън приложното му поле отговорността за вреди. Такива причинени на граждани и юридически лица от съдебни актове по Закона за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗОНПИ). Както и отговорността за вреди, причинени от дейността на Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество. Това означава, че понастоящем в националното законодателство липсва вътрешноправно обезщетително средство за защита във връзка с производствата по ЗОНПИ.

Показателни са примерите с някои дела на българи в Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ). С решението си по допустимост от 10 септември 2013 г. по делото „Недялков и други срещу България“ (жалба № 663/11, § 91-102). ЕСПЧ признава вътрешноправното средство по чл. 2, ал. 2 и чл. 2а от ЗОДОВ за ефективно при необходимост от обезвреда. Ако исковете за отнемане срещу жалбоподателите бъдат изцяло или частично отхвърлени на национално ниво. По-късно в решенията си по делата „Тодоров и други срещу България“ (жалба № 50705/11 и 6 други) и „Йорданов и други срещу България“ (жалби № 265/17 и № 26473/18) ЕСПЧ не присъжда имуществени вреди на жалбоподателите по две причини – първо, защото има възможност делата да бъдат възобновени и преразгледани на национално ниво. Второ - заради наличието на вътрешноправно средство за обезщетение по законите за отнемане на имущество, придобито от престъпна/незаконна дейност в ЗОДОВ, което позволява търсене на имуществени вреди и пропуснати ползи (вж. § 320-324 от Тодоров и др. и § 144-150 от Йорданов и др.). Към момента пред ЕСПЧ има 8 висящи производства. Те касаят отнемане на имущество, голямата част от тях - във фаза за решаване след двустранна размяна на становища.

При така очертаното положение с голяма степен на вероятност може да се очаква, че изходът от делата ще е неблагоприятен. Съществува голям риск ЕСПЧ да се откаже от досегашната си практика да не присъжда имуществени вреди и да уважи поне частично (ако не изцяло) претенциите на жалбоподателите в този смисъл, които възлизат на огромни суми. Само по едно от висящите производства (делото „Солаков срещу България“) цената на иска в националното производство е над 3,5 милиона лева.

Още новини четете в категория Новини
Не пропускайте - последвайте ни в Google News и Telegram!
Алармирайте ни - Mediamall

Коментирай

(няма да бъде публично показан)