25 Април
София 15 С
Ако го няма при нас, значи не се е случило

Схемите в здравеопазването продължават - крадецът вика, дръжте крадеца!

28/02/2024 21:56
схемите здравеопазването продължават крадецът вика дръжте крадеца
След изявлението на здравния министър, че драмата с недостига на инсулин в България е доста преувеличена, заместникът му, проф. Гетов, отправя специален апел към гражданите да бъдат активни и да подават сигнали за липси на лекарства. Очевидно забравя, че ресорната му дирекция “Лекарствена политика” би следвало да участва активно в разрешаването на проблема с недостига на лекарства!

РАЗСЛЕДВАНЕ В MEDIAMALL: Зам.министър на здравеопазването забъркан в безобразия за милиони и пореден скандал

На практика, проф. Гетов и свързани с него кръгове, активно използват държавния апарат и обществен ресурс, за да насочват “благата“ от удобно конфигурираната в тяхна полза възможност за законен реекспорт на жизненонеобходими за пациентите лекарствени продукти. И за незапознатите с проблема е кристално ясно, че активността на гражданите би предизвикала в най–добрия случай известен медиен дискомфорт, докато активните действия и бездействия на проф. Гетов никога не са напразни. Напротив насочени са към облагодетелстване на заслужили лица и организации.

На проведената на 27.02.2024г. пресконференция по темата с инсулиновите лекарства, проф. Илко Гетов обявява, че предвид всички промени здравният министър е подписал създаването на работна група с представители на Министерство на здравеопазването. Агенция по лекарства. НАП. ДАНС. Информационно обслужване и др. с цел създаването и въвеждането до края на 2024 г. на пълна система на проследяване на лекарствените продукти. Обсъжда се и създаването на критичен списък на лекарства. Както и законодателни промени за прецизиране на задълженията на всички участници във веригата на разпространението на лекарства.

Предвид явното несъответствие между изказването на проф. Гетов на пресконференцията и изложените от него съображения по същия въпрос, в доклада му до министъра (приложен), обръщаме внимание на основните противоречия в позицията му:

 • На първо място е възможно министърът да е подписал създаването на работна група с представители на Министерство на здравеопазването, Агенция по лекарства, НАП, ДАНС, Информационно обслужване и др. с цел създаването и въвеждането до края на 2024 г. на пълна система на проследяване на лекарствените продукти, но следва да се отбележи, че в доклада на проф. Гетов е записано, че създаването ѝ (към 07.02.2024г.) предстои.
 • На следващо място, от доклада е видно, че зам. мин. Гетов настоява да се изчака приемането на законопроекта от Народното събрание, предвид възможността за удължаване на тримесечния срок на нотифицирания проект, в случай, че от страна на ЕК или държава членка, бъде получено подробно становище и едва след това да се предприемат действия по въвеждането на пълна система на проследяване на лекарствени продукти.
 • Доколко е изпълним обявеният от самия него срок е риторичен въпрос!
 • По – важно е проф. Гетов да отговори на въпроса по какви причини поставя в зависимост от приемането на ЗИД на ЗЛПХМ действията по оптимизация и евентуален реинжинеринг на СЕСПА!!!
 • Възможните отговори според нас са два:
 1. първият, предвид експертизата и опита му, е малко вероятен – липса на компетентност.
 2. вторият, по – състоятелен, е натрупаната солидна практика в дезинформирането на обществото и поднасянето на привидно състоятелни, но неотносими към проблема причини, маскиращи безогледното погазване на задълженията си като министър, с цел получаване на облаги от създадената с негов принос ситуация.

Безспорните качества и талант на проф. Гетов във фармацевтичния сектор, са признати във всички области на лекарствената политика, не само на територията на страната. Още по времето, по което е председател на БФС, проф. Гетов оглавява Комисията по оценка на здравните технологии към Националния център за опазване на обществено здраве и анализи (НЦОЗА). Самият той твърди, че „Според юристите няма конфликт на интереси. Тъй като БФС не извършва търговска дейност и аз ще мога да завърша мандата си, който изтича през 2019 г.“. Комисията по ОЗТ е органът, от който по това време зависи дали един медикамент ще получи право да се покрива с публични средства от бюджета на Здравната каса.

Безспорно е, че БФС не извършва търговска дейност. А доколко липсва конфликт на интереси, вместо изпадането в правни спорове, по–целесъобразно би било да се направи проверка. Кои са фирмите, изготвящи ОЗТ и дали не са свързани пряко и косвено с председателя на комисията Илко Гетов.

Допълнително, по препоръка на зам. мин. Жени Начева, министър Кирил Ананиев номинира кандидатурата на проф. Гетов за български представител в Комитета по лекарствени продукти за хуманна употреба (CHMP) на Европейската агенция по лекарствата (EMA). В този случай, проф. Гетов правилно е консултиран за неблагоприятните последици от установяване на конфликт на интереси от страна на ЕМА и за времето, през което е представител в (CHMP), възнагражденията по консултантските договори с фармацевтичните компании, са изплащани на дъщерята на проф. Гетов. Тези твърдения също са лесно проверими, с минимални усилия от страна на компетентните органи.

В тази връзка следва да се признае, че подходът на проф. Гетов, с който оправдава бездействието по оптимизиране на СЕСПА, далеч превъзхожда реакцията на тогавашния министър (проф. Асена Сербезова), в следствие на установено от ИО противоречие с изискванията на закона. Далеч по–издържано звучи. Чакаме да изтече срокът, след нотифицирането на промените в ЕК, и после да му мислят тези, след ротацията. 

На пресконференцията бе уточнено, че наличности от недостигащите лекарства са осигурени за месеци напред. Но огромната част стои в складовете на фармацевтичните компании. Заместник здравният министър проф. Илко Гетов обяви, че оттам нататък това са търговски отношения между дистрибуторите, аптеките и производителите, които в момента си прехвърлят топката.

Проф. Гетов услужливо спестява даването на обяснения Кой обезпечи условията за прехвърляне на топката в полето на фармацевтичните компании, разходвайки значителен публичен ресурс в ущърб на пациентите! Това налага неизчерпателна хронология на някои от ключовите етапи по създаването и експлоатирането на СЕСПА:

 1. Изграждането и въвеждането на СЕСПА започва през 2018 г., като тогавашният зам. здравен министър Жени Начева се отказва от обявяване на обществена поръчка за изпълнител на заданието. Въпреки че в ИАЛ са постъпили две индикативни ценови оферти, съответно на стойност 777 672 лева и 721 320 лева с ДДС. Не се съгласува техническо задание, тъй като е необходима преработка.
 2. Предложено е сключването на граждански договор с Благой Миров с възнаграждение от 30 000 лв., тъй като ИАЛ разполага с ограничен експертен ресурс в областта на информационните технологии. Редно е да се отбележи, че експертът е бил IT специалист в НЗОК и съветник на Жени Начева в МЗ. По това време съпругата му Зорница Чочова е началник на дирекция “Правни дейности“ в НЗОК. Също доверен човек на Жени Начева, а към момента е директор на дирекция “ЧРАО”. Процесът по изграждането на Специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти, включени в Позитивния лекарствен списък на Република България, е съгласувано с БФС, с председател проф. Илко Гетов. Виден експерт във фармасектора.
 3. През 2022г. министърът на здравеопазването, проф. Сербезова, възлага на “Информационно обслужване” АД (публично търговско дружество) изготвянето на технически доклад за текущото състояние на СЕСПА, с препоръки за оптимизиране и повишаване нивото на информационна сигурност.
 4. В доклада от „Информационно обслужване“ АД е обърнато особено внимание на проблема със заложената в системата формула, генерираща списъка на лекарствени продукти с установен недостиг, при което се установява, че се различава от нормативно регламентираната в чл.217б от ЗЛПХМ, което води до изкривяване на резултата, както и използваната от СЕСПА Oracle база не е лицензирана, към момента на извършването на анализа.
 5. На практика публично търговско дружество, Изпълнител на техническо задание, възложено му от Министъра на здравеопазването, е удобно използвано, срещу солидно възнаграждение, да обективира в рамките на техническо задание констатации, които категорично са не само извън предмета му на дейност и заданието, но и в нарушение на нормативно установената компетентност, кой е органът, който следва за тълкува нормативните актове.
 6. Съгласно чл. 46 и чл. 51, ал.1 ЗНА Разпоредбите на нормативните актове се прилагат според точния им смисъл, а ако са неясни, се тълкуват в смисъла, който най-много отговаря на други разпоредби, на целта на тълкувания акт и на основните начала на правото на Република България. Задължително тълкуване на нормативен акт дава органът, който е издал акта.
 7. При грубо нарушаване на императивните правила на ЗНА, тълкуването е извършено от търговско дружество, изпълнител на техническо задание!!! Министърът не подлага на анализ предложеното от изпълнителя разрешение и доколко тълкуването е изобщо съобразено с целта на тълкувания акт. Още по-малко с основните начала на правото. Превратно упражнявайки властта си, разпорежда незабавна промяна, с оглед “авторския прочит” на установено от Информационно обслужване несъответствие: с писмо с peг. № 26-00-746/11.03.2022 г. изпълнителният директор на „Информационно обслужване" АД предлага на министъра на здравеопазването формулата, използвана в системата „да бъде приведена своевременно (преди финала на одита) във вид, отговарящ на законовите разпоредби, записани в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина".
 8. Резолюцията на министъра на здравеопазването по постъпилото писмо е: „За предприемане на действия по промяна на формулата в съответствие със ЗЛПХМ. Формулата да се промени до 15.03.2022 г., 10 ч. и да бъда уведомена писмено!" Формулата е правилно променена, 4 дни след установяване на несъответствие със закона, от неизвестни експерти от “Информационно обслужване” АД. Доколкото не поставяме под съмнение липсата на капацитет на МЗ по отношение на информационното обслужване и поддръжка на системата. Данните от техническия доклад са обезпокоителни относно липсата на капацитет на юридическия екип на министерството, въпреки законово определената компетентност по отношение прилагането и тълкуването на нормативните актове!!!
 9. В изпълнение на резолюцията на министъра на здравеопазването, с писмо peг. № ИАЛ-12051/15.03.2022 г. изпълнителният директор на ИАЛ уведомява M3 за извършената промяна на формулата, в съответствие с дадените от „Информационно обслужване" АД указания.“
 10. Като резултат от ПРОМЯНАТА фармацевтичните компании законосъобразно реекспортират лекарства, благодарение на чувствителното ограничаване на броя (в пъти) на лекарствените продукти, намиращи се в публичния забранителен списък, публикуван на страницата на Изпълнителната агенция по лекарствата.
 11. Показателна е реакцията на Министерството на здравеопазването по отношение на констатациите в докладите, некасаещи промяната на формулата. Липсата на лицензиран софтуер, което не позволява криптиране и надеждна защита на съхраняваните и обработвани данни, както и възможностите за неконтролируем и непроследим достъп. От страна на “вътрешни“ експерти или хакерски атаки. Тези технически детайли са оставени на заден план, независимо от последиците за правата на пациентите и всички граждани, в чийто интерес би следвало да функционира системата!!!
 12. На дадената на 27.02.2024г. пресконференция, проф. Гетов се обръща именно към лицата, страдащи от недостига на жизненонеобходими лекарства. С апел да докладват и регистрират всеки отказ да получат полагащите им се лекарствени продукти.
 13. Услужливо пренебрегвайки обстоятелството, че институцията, от чието име призовава за търпение, е допринесла с бездействието си за създалата се ситуация, проф. Гетов се възползва за пореден път от услугите на “Информационно обслужване” АД, като добавя за разкош и необходимостта да се изчака изтичането на срока на нотифицирания проект. Като условие за стартиране на предложените от “ИО” промени, които сами са си определили по предмет и обхват и стойност.

Със сигурност до изтичането на срока, а вероятно само от „Информационно обслужване“ зависи колко време след него, печалбите от реализирания износ ще изтичат към реекспортиращите фирми. Със съответната удръжка за екипа, ръководен от проф. Гетов, удобно е прехвърлил топката в тяхното поле.

ДОКУМЕНТ: Относно изграждането на Специализирана електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти, включени в Позитивния лекарствен списьк на Република България

Още новини четете в категория Разследване
Не пропускайте - последвайте ни в Google News и Telegram!
Алармирайте ни - Mediamall

Коментирай

(няма да бъде публично показан)

Времето тази седмица

София Сряда 24.04.2024 15 °C
Варна Сряда 24.04.2024 14 °C
Бургас Сряда 24.04.2024 14 °C
Пловдив Сряда 24.04.2024 15 °C
Стара Загора Сряда 24.04.2024 11.5 °C
Русе Сряда 24.04.2024 13 °C
Благоевград Сряда 24.04.2024 15 °C

Дневен хороскоп